EU-VAMMAISKORTTI 

EU:n Vammaiskortti tulee Suomessa käyttöön vuonna 2018. Yhtenäisellä Vammaiskortilla vammaiset ihmiset voivat Suomessa ja muissa EU-maissa todentaa vaivattomasti vammaisuutensa tai avustajan tarpeensa matkustaessaan esimerkiksi julkisilla kulkuneuvoilla ja osallistuessaan liikunta- ja kulttuuritapahtumiin. EU:n Vammaiskortti on vapaaehtoinen kommunikoinnin ja osallistumisen apuväline.

Palveluntarjoajille yhtenäinen kortti mahdollistaa palveluiden kehittämisen. Vammaiset ihmiset voidaan kortin avulla huomioida palveluissa paremmin.

Vammaiskortti on samanlainen kaikissa niissä Euroopan maissa, joissa se tulee käyttöön. Kortissa on henkilön valokuva, nimi- ja syntymäaika, pistekirjoitusta ja hologrammitunniste. Kortin tekstit ovat suomeksi ja englanniksi. Vammaiskortissa voi olla joissain tapauksissa myös A-merkintä. Se tarkoittaa, että henkilö tarvitsee useimmiten mukaansa avustajan tai tukihenkilön.
Kortin hakemisen yhteydessä peritään 10 euron maksu.

Lisätietoa:EU-Vammaiskortti

Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten sosiaaliturva koottu uudelle verkkosivulle

Pitkäaikaissairaille ja vammaisten tarpeisiin laadittu sosiaaliturvaopas on julkaistu. Oppaan tiedot löytyvät sille omistetulta kotisivulta www.sosiaaliturvaopas.fi. Kotisivun tarkoitus on helpottaa oppaan löytämistä ja käyttöä. Opas löytyy myös sen laatimiseen osallistuneiden järjestöjen verkkosivuilta

Oppaaseen on päivitetty vuoden 2011 ajantasainen sosiaaliturvaan liittyvä tieto. Oppaan lähteenä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö ja siitä järjestöille kertynyt tieto soveltamiskäytännöistä. Opas on tarkoitettu pitkäaikaissairaita ja vammaisia edustavien järjestöjen antamaa neuvontaa ja ohjausta varten, mutta siitä hyötyvät suoraan myös omaa sosiaaliturvaansa pohtivat henkilöt.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuuden hahmottaminen on vaikeaa: palveluiden tarjoajia on useita, etuudet muuttuvat ja niiden myöntämiseen vaikuttavat monet tekijät. Järjestöissä olevan syvällisen sosiaali- ja terveysturvan asiantuntemuksen yhdistäminen synnytti ainutlaatuisen aineiston. Pitkäaikaissairaille ja vammaisille yhteistä sosiaaliturvaa ei ollut aiemmin koottu yhteen julkaisuun. Enää sosiaaliturvaa ei tarvitse selvittää yksin.

Yhdessä tehdyllä oppaalla kansalaisten järjestöjen kautta saama tieto on yhdenmukaista ja aiempaa tasavertaista. Yhteinen opas on myös poistanut järjestöjen tekemää päällekkäistä perustyötä.

Vuoden 2011 opasta on omana työnään tehnyt 12 järjestöstä koostuva toimikunta:

Aivoliitto ry, Hengitysliitto Heli ry, Mielenterveyden Keskusliitto ry, Munuais- ja maksaliitto ry, Näkövammaisten Keskusliitto ry, Psoriasisliitto ry, Suomen CP-liitto ry, Suomen Diabetesliitto ry, Suomen MS-liitto ry, Suomen Nivelyhdistys ry, Suomen Reumaliitto ry ja Suomen Sydänliitto ry.

Lisätietoa
Riitta Koivuneva, puheenjohtaja
Suomen Diabetesliitto ry
p. 0400 723 667
Vammaisen pysäköintiluvan hakeminen

Vammaisen pysäköintilupaa haetaan 1.1.2016 lähtien Trafin palveluntuottajan Ajovarman palvelupisteestä. Pysäköintilupa postitetaan asiakkaalle kotiin.

Vammaisen pysäköintilupa myönnetään hakijalle, jolla on luvan saannin edellytykset täyttävä vamma. Tällä tarkoitetaan

  • sairaudesta, viasta tai vammasta johtuvaa haittaa, joka estää henkilöä itsenäisesti kävelemästä ja joka kokonaisuudessaan tarkastellen kuuluu tapaturmavakuutuslain 18 a §:n perusteella vähintään haittaluokkaan 11; tai
  • näön tarkkuutta. joka on paremmassa silmässä enintään 0,1 tai joka on näkökykyä kokonaisuudessaan arvioiden vähintään tapaturmavakuutuslain 18 a §:n haittaluokan 17 mukainen.
  • Vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten lupa voidaan myöntää, jos kuljetettavalla on säännöllinen ja usein toistuva kuljetustarve eikä hän selviydy kuljetuksen jälkeen ilman saattajaa

Uusien vammaisen pysäköintilupien ulkonäkö muuttuu. Vuoden 2016 alusta myönnettävien pysäköintilupien kääntöpuolella ei enää ole luvanhaltijan valokuvaa eikä allekirjoitusta.

Pysäköintiluvan saamisen edellytysten täyttymisen arvioinnin tekee vuoden 2016 alusta alkaen lääkäri.

Jos kyseessä on aikaisemman pysäköintiluvan uudistaminen voimassaoloajan päättyessä, myönnetään uusi lupa aikaisemman pysäköintiluvan perusteella (kyseessä pysyvän vamman perusteella myönnetty lupa). Aikaisemman pysäköintiluvan tiedot voidaan tarvittaessa tarkistaa luvan myöntäneeltä poliisilaitokselta.
Poliisin ennen 1.1.2016 myöntämät luvat ovat voimassa normaalisti.

Linkki: Vammaisen pysäköintiluvan hakeminen 1.1.2016 alkaen

Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen myöntämisedellytykset helpottuvat


1.1.2016 alkaen vaikeavammaisten lääkinnälliseen kuntoutukseen pääsy ei enää riipu vammaisetuuden saamisesta. Samassa yhteydessä kuntoutuksen nimeksi tulee vaativa lääkinnällinen kuntoutus.

Ensi vuoden alusta vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen myöntämisperusteet muuttuvat.  Jatkossa kuntoutukseen pääsy ei enää edellytä, että hakija saisi korotettua tai ylintä vammaistukea. Muutoksen ansiosta kuntoutus voi alkaa oikea-aikaisemmin.

-Kelan jo pitkään ehdottaman lakimuutoksen voimaantulolla on iso merkitys monelle kuntoutusta tarvitsevalle. Kun kuntoutuksen edellytyksenä ei ole enää vähintään korotettu vammaisetuus, kuntoutus voi jatkua keskeytyksettä vammaisetuudessa tapahtuvista muutoksista huolimatta.

Jatkossa Kela pystyy myös tukemaan aikaisempaa paremmin työelämässä olevien henkilöiden työssä jatkamista silloin, kun henkilö tarvitsee vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, sanoo lakimies Lyyti Harju Kelan terveysosastolta.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen myöntämisperusteena on sairaus tai vamma sekä sairauteen tai vammaan liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite. Kuntoutujalla tulee myös olla huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoista suoriutumisessa ja osallistumisessa. Lisäksi kuntoutuksen tulee olla kuntoutujalle tarpeen mahdollistamaan arjen toiminnoista suoriutumista ja osallistumista. Kuntoutustarpeen arvioinnissa otetaan mahdollisimman laajasti huomioon henkilön toimintakykyyn vaikuttavat tekijät.

Vuonna 2014 Kelan järjestämää vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta sai 24 070  kuntoutujaa. Lakimuutoksen on arvioitu lisäävän kuntoutukseen oikeutettujen henkilöiden määrää noin 7 700 henkilöllä vuoteen 2017 mennessä.

Kela/kuntoutus


Jyvskylän kaupungin liikuntapalvelujen ohjatut liikuntaryhmät

Internet-osoite on http://www.jyvaskyla.fi/liikunta/ohjattu_liikunta