Motorisen oppimisen vaikeus – tiedosta, tunnista, tue!


Lyhyesti

  • Motorisen oppimisen vaikeus tarkoittaa huomattavaa vaikeutta oppia uusia motorisia taitoja.

  • Motoriikan haasteet voivat tulla esille arjessa mm. fyysisissä leikeissä, kirjoittamisessa tai pukeutumisessa. 


Mistä motoriikan haasteet johtuvat?

Motoriikan haasteiden taustalla syyt voivat olla hyvin moninaisia, jolloin myös tuen muodot eroavat toisistaan. Osalla lapsista elintavat ja oppimisympäristö voivat vaikeuttaa motorista kehitystä, haasteet motorisissa taidoissa voivat vähentyneestä arkiliikunnasta johtuen olla seurausta harjoituksen puutteesta. Näissä tapauksissa motoriset perustaidot kehittyvät usein harjoittelun seurauksena varsin hyvin.

Motoriikan haasteiden taustalla voi myös olla vamma, sairaus tai motorisen oppimisen vaikeus.


"Vuosiluokilla 1-2 on tärkeää tunnistaa sellaiset motorisen oppimisen vaikeudet, joilla voi olla yhteyttä muihin oppimisen ongelmiin"

- Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2016


Motorisen oppimisen vaikeus

Motorisen oppimisen vaikeus / motoriikan oppimisvaikeus eli DCD (Developmental Coordination Disorder) on kehityksellinen neurobiologinen häiriö, missä on vaikeuksia oppia uusia motorisia taitoja. Motorisen oppimisen vaikeutta esiintyy 5-6% lapsista. Vaikka motorisen oppimisen vaikeus diagnosoidaan pääsääntöisesti vasta yli 5-vuotiailla, niin merkit ovat nähtävissä jo paljon nuoremmilla.

Motorisen oppimisen vaikeus voi näkyä seuraavilla tavoilla:
  • Vaikeus suunnitella ja ohjailla liikkeitä.
  • Kömpelö liikkuminen.
  • Epätyypilliset liikemallit.
  • Liikkeiden hitaus ja epätarkkuus
  • Vaikeus ajoittaa liikkeitä ja säädellä lihasvoimaa.
  • Vaikeuksia kehonhahmotuksessa, esineiden käsittelyssä ja käsialan selkeydessä.

Ongelmat näkyvät koulun arjessa useissa käytännön toiminnoissa, kuten kirjoittamisessa, pukeutumistilanteissa tai fyysisissä peleissä ja leikeissä. Myös suoriutuminen jokapäiväisissä motorista koordinaatiota vaativissa toiminnoissa voi olla olennaisesti heikompaa suhteessa ikätovereihin.Ongelmat päällekkäistyvät

Motorisen oppimisen vaikeudet esiintyvät harvoilla lapsilla yksinään. Suurella osalla (noin 95%) motorisen oppimisen vaikeudet päällekkäistyvät muihin oppimisen haasteisiin. Tällaisia ovat mm. matematiikan vaikeudet, tarkkaavaisuushäiriöt ja kielelliset erityisvaikeudet. Suurella osalla on myös erilaisia sosiaalis-emotionaalisia ongelmia ja käytöshäiriöitä.

Heikentyvät motoriset taidot liittyvät kiistattomista vähentyneeseen fyysiseen aktiivisuuteen ja kasvaneeseen ylipainoriskiin.


Kannusta liikkumaan oikeanlaisilla tukitoimilla

Oikeanlaiset tukitoiminnot vaikuttavat merkittävästi taitojen kehittymiseen ja oppimiseen. Motoristen taitojen harjoitteluun tulee varata enemmän aikaa ja tehdä enemmän toistoja. Kognitiivisen ohjauksen ja taidon pilkkomisen on todettu tehokkaiksi keinoiksi opettaa motorisia taitoja.

Lue lisää motorisen oppimisen haasteista ja tukikeinoista Innostunliikkumaan.fi -sivustolta.

Kannusta lasta harjoittelemaan motorisia taitoja Skillilataamon avulla: www.skillilataamo.fi

Innostun liikkumaan -hanke

Innostun liikkumaan on vähän liikkuvien lasten asialla oleva hanke. Toiminnassa huomioidaan erityisesti lapset, joilla on motorisen oppimisen vaikeus tai lievempiä motoriikan haasteita. Hankkeen toiminta-aika ajoittuu vuosille 2013-2017.Kysy lisää

projektipäällikkö, Helsinki

Johanna Pekkanen