Sosiaaliturva ja kuntoutus


Lyhyesti

  • Vammaispalvelulaissa on määritelty palvelut, joita kunnan tai valtion on järjestettävä vammaisille eri elämäntilanteissa.
  • Tähän osioon olemme koonneet asiaa sosiaaliturvasta sekä vammaispalvelulakiin liittyvistä palveluista ja kuntoutuksesta.

Oikeus erilaisiin palveluihin ja kuntoutukseen

Kuntoutuspalvelut ja sosiaaliturva määritellään aina henkilön toimintarajoitteiden ja yksilöllisesti tehtävän tarvearvion perusteella.

Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden eri elämänalueisiin liittyvä sosiaaliturva on pääpiirteittäin koottu vuosittain ilmestyvään Järjestöjen sosiaaliturvaoppaaseen. Opas esittelee kattavasti myös sosiaalihuoltolain mukaiset ja terveydenhuoltona järjestettävät palvelut sekä rahana maksettavat etuudet.

Lue lisää sosiaaliturvasta:

Järjestöjen sosiaaliturvaopas


Vammaispalvelulaki velvoittaa kuntaa

Kunnan on lain mukaan järjestettävä erilaisia vammaispalveluita. Niitä ovat muun muassa seuraavat palvelut:

  • Kohtuulliset kuljetuspalvelut sekä niihin liittyvä saattajapalvelu.
  • Päivätoiminta.
  • Henkilökohtainen apu.
  • Palveluasuminen, jos vamman tai sairauden takia tarvitsee apua suoriutuakseen tavallisesta elämästä.
  • Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden kohtuulliset kustannukset on korvattavat kokonaan.
  • Kuntoutusohjaus ja sopeutumisvalmennus, joita voidaan antaa myös vammaisen lähiomaiselle tai hänestä huolehtivalle.

Lisätietoa vammaispalvelulaista:

Finlex: Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista