Vammaispalvelulaki velvoittaa tarjoamaan palveluita


Lyhyesti

Tällä sivulla käsittelemme cp-liiton kohderyhmään kuuluvien sosiaaliturvaa. Siihen kuuluvat muun muassa seuraavat palvelut:Vammaispalvelulaki velvoittaa kuntaa

Kunnan on lain mukaan järjestettävä erilaisia vammaispalveluita. Niitä ovat muun muassa seuraavat palvelut:

 • Kohtuulliset kuljetuspalvelut sekä niihin liittyvä saattajapalvelu.
 • Päivätoiminta.
 • Henkilökohtainen apu.
 • Palveluasuminen, jos vamman tai sairauden takia tarvitsee apua suoriutuakseen tavallisesta elämästä.
 • Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden kohtuulliset kustannukset on korvattavat kokonaan.
 • Kuntoutusohjaus ja sopeutumisvalmennus, joita voidaan antaa myös vammaisen lähiomaiselle tai hänestä huolehtivalle.

Lisätietoa vammaispalvelulaista:

Finlex: Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 

Kuljetuspalvelut

Kunnan on järjestettävä kohtuulliset kuljetuspalvelut vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja vamma tai sairaus estää tai kohtuuttomasti hankaloittaa julkisen joukkoliikenteen käyttämistä. 

Kuljetuspalveluina on järjestettävä vähintään 18 yhdensuuntaista vapaa-ajan matkaa kuukaudessa asuin- ja lähikunnissa. Lisäksi on järjestettävä välttämättömät työhön ja opiskeluun liittyvät matkat.

Kunta voi järjestää palvelun valitsemallaan tavalla. Järjestämistavan on kuitenkin oltava sellainen, että kuljetuspalveluun oikeutettu henkilö pystyy kohtuudella ja turvallisesti käyttämään palvelua.

Lue lisää:

THL: Vammaispalvelujen käsikirjan osio kuljetuspalveluista


Päivätoiminta

Vammaisten henkilöiden päivätoiminta on kodin ulkopuolella järjestettyä toimintaa, joka tukee itsenäisyyttä ja edistää sosiaalista vuorovaikutusta.

Päivätoimintaa on järjestettävä mahdollisuuksien mukaan siten, että vaikeavammainen henkilö voi osallistua toimintaan viitenä päivänä viikossa. Jos hän kykenee osallistumaan työtoimintaan osa-aikaisesti tai on joku muu hänestä johtuva syy, toimintakertoja voi olla vähemmän.

Lue lisää päivätoiminnasta:

THL: Vammaispalvelujen käsikirjan osio päivätoiminnasta


Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella. Henkilökohtaista apua on järjestettävä päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten siinä laajuudessa kuin vaikeavammainen henkilö sitä välttämättä tarvitsee.

Harrastuksia, yhteiskunnallista osallistumista tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämistä varten on järjestettävä vähintään 30 avustajatuntia kuukaudessa, ellei pienempi tuntimäärä riitä.

Palvelun saaminen edellyttää, että vaikeavammaisella henkilöllä itsellään on voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Apu voidaan järjestää korvaamalla avustajasta aiheutuvat kulut (ns. työnantajamalli), palvelusetelillä tai ostopalveluna yksityiseltä palveluntuottajalta.

Lue lisää henkilökohtaisesta avusta:

THL: Vammaispalvelujen käsikirjan osio henkilökohtaisesta avusta


Palveluasuminen

Vammaispalvelulain 8 §:n mukaan kunnan on järjestettävä joku palveluasumisen muoto vaikeavammaiselle henkilölle. Vaikeavammaisuudeksi tulkitaan tilanne, jossa toisen ihmisen apu tavanomaisissa elämän toiminnoissa on välttämätöntä ja jatkuvaluontoista. Palveluasumiseen liittyvät erityispalvelut ovat tällöin maksuttomia.

Kunnalla on oikeus päättää palveluasumisen järjestämistavasta, mutta asiakkaan oma käsitys tarkoituksenmukaisesta järjestelystä on tärkeä.

Lue lisää palveluasumisesta:

THL: Vammaispalvelujen käsikirjan osio palvelusasumisesta


Asunnon muutostyöt

Asunnon muutostöillä tarkoitetaan vakituisessa asunnossa tehtäviä, välttämättömiä rakenteellisia muutoksia tai kiinteästi asennettavia välineitä tai laitteita. Muutostöiden tavoitteena on, että vaikeavammainen henkilö pystyy liikkumaan ja suoriutumaan muistakin tavanomaisista elämäntoiminnoista kodissaan.

Korvattaviin kohteisiin kuuluvat myös muutostöiden suunnittelu ja esteiden poistaminen asunnon välittömästä läheisyydestä, kuten pihalta ja kerrostalojen porrashuoneista.

Lue lisää asunnon muutostöistä:

THL: Vammaispalvelujen käsikirjan osio asunnon muutostöistä


Muut asumisen tukipalvelut

Muita asumisen tukipalveluja ovat esimerkiksi kotipalvelu, kotisairaanhoito tai näiden yhdistelmä kotihoito.

Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, asiointiin ja muihin jokapäiväisen elämään kuuluvien toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Kotisairaanhoito on kotona annettavaa terveyden- ja sairaanhoidon palvelua. Kotiin on myös mahdollista saada maksutta hoidossa tarvittavia sairaanhoitotarvikkeita sekä kotona selviytymistä helpottavia apuvälineitä.

Monet kunnat tarjoavat ainoastaan lapsiperheiden kotipalvelua. Muille asiakasryhmille on tarjolla kotihoitoa, joka tarkoittaa kotipalvelun ja kotisairaanhoidon tehtävien muodostamaa kokonaisuutta.

Lue lisää asumisen tukipalveluista:

Järjestöjen sosiaaturvaopas: Itsenäinen suoriutuminen


Puhevammaisten tulkkipalvelut

Kelan tehtävä on järjestää tulkkauspalvelut palveluun oikeutetulle henkilölle. Edellytyksenä on, että hän puhevammainen henkilö kykenee ilmaisemaan omaa tahtoaan tulkkauksen avulla ja hänellä on käytössään jokin toimiva kommunikointikeino. Tulkkauspalvelussa ei ole ikärajoja.

Ensisijaisesti tulkkausta järjestetään aina perusopetus-, potilas-, asiakas- ja hallintolain perusteella. Jos tämä ei ole riittävää ja sopivaa, tulkkauksen järjestää Kela. Kuulovammaisilla, kuulonäkövammaisilla ja puhevammaisilla henkilöillä on oikeus Kelan järjestämään tulkkauspalveluun, kun tulkkausta tarvitaan johonkin seuraavista:

 • työssä käyminen
 • opiskelu
 • asiointi
 • yhteiskunnallinen osallistuminen
 • harrastaminen tai virkistyminen.

Tutustu myös CP-liiton puhetupakeskukseen ja  puhevammaisten palveluihin.

Lue lisää puhevammaisten tulkkipalveluista:

Kela: Vammaisten tulkkauspalvelut