CP-liiton vertaistuki


Lyhyesti

 • Vertaistuki on erityistä. Se rohkaisee, auttaa jaksamaan ja on keino välittää tietoa ja tukea.
 • Vertaistukea on monenlaista. Se voi olla kahdenkeskistä tai ryhmämuotoista. Se voi tapahtua kasvotusten tai verkon välityksellä.

Vertaistuki on samanlaisten kokemusten vaihtoa

Vertaistuki on samanlaisten kokemusten vaihtoa. Se on ainutlaatuinen tuen muoto, jota vain vertainen voi toteuttaa.

Vertaisuus, ymmärretyksi tuleminen ja samankaltaisuuden tunne syntyvät yhteisistä elämänkokemuksista tai elämäntilanteesta, esimerkiksi vammaisuudesta. Vaikka jokainen kokee vammaisuuden omalla tavallaan, on monilla paljon yhteistä. Vertaistuki on erityistä. Samaa kokeneet voivat rohkaista ja jakaa toisilleen keinoja jaksamiseen sekä tietoa esimerkiksi palveluista ja tuista.

Vertastuki perustuu aina osapuolten kokemuksiin, eikä sitä tule sekoittaa ammattilaisen apuun.


”Toisten kohtaaminen tuntui aikanaan lottovoitolta, vertainen ymmärtää jo puolesta sanasta mitä tarkoitan ja miltä minusta tuntuu.” 
- Elma Pyykkö

Mitä vertaistukitoiminta on?

Vertaistukitoiminta on muun muassa seuraavia asioita:

 • vapaaehtoistoimintaa
 • tavallisen ihmisen tiedoilla ja taidoilla annettua
 • omaan kokemukseen perustuvaa
 • hetken matkaa rinnalla kulkemista
 • luottamuksellista
 • voimavarojen löytämistä
 • voimaantumista

Vertaisuudesta voimaa

Vertaistuki auttaa, kun tuntee olevansa yksin vaikeassa tilanteessa ja huomaa, että muillakin on samanlaisia kokemuksia. Kokemusten jakamisen kautta omaan tilanteeseen voi avautua uusia näkökulmia.

Vertaistuesta merkittävän tekee myös se, ettei kyseessä ole asiakassuhde, vaan samaa kokeneiden välinen, tasa-arvoinen ja vastavuoroinen suhde.

Vertaistuki voidaan määritellä muutosprosessina ja voimaantumisena. Tällöin vertaistukea saava voi tunnistaa ja löytää omat vahvuudet ja voimavarat, mikä auttaa ottamaan vastuun omasta elämästä.

Osallistujat saavat vertaistuen kautta elämäntilanteeseensa liittyä käytännön vinkkejä. Ne auttavat selviytymään arjessa paremmin. Vertaistukitoiminnan kautta voi saada elämään sisältöä, yhdessä tekemistä ja ystäviä.


Vertaistuen toteutustapoja

Vertaistukea voidaan toteuttaa monilla tavoilla. Alta löydät muutamia vertaistuen toteuttamistapoja.

 • Kahdenkeskinen tuki eli vertaistukihenkilötoiminta.
 • Keskusteluryhmät, joiden ohjaajana voi toimia vertainen, koulutettu vapaaehtoinen tai ammattilainen.
 • Toiminnalliset ryhmät.
 • Vertaistuki puhelimessa tai verkossa. Se voi olla kahdenkeskistä tai ryhmämuotoista. Se voi tapahtua sähköpostitse, keskustelupalstoilla tai muilla tavoilla.
 • Spontaanisti muodostuvat yhteydet voivat myös olla vertaistukea.


CP-liiton vertaistuki

Yhdistykset ovat CP-liiton toiminnan perusta. Ne kokoavat samaa kokeneet yhteisten asioiden äärelle. CP-liiton visio onkin "ihminen edellä" ja yksi tärkeimmistä arvoista yhteenkuuluvuus. Yhdistykset ovat syntyneet halusta kuulua yhteen ja toimia yhdessä. CP-liiton jäsenyhdistyksissä vertaistoimintaa on tehty jo vuosikymmenet.

Tukea voi tarvita kuka tahansa, kun elämä on muutoksessa ja murroksessa. Kun tarvitset tukea tai haluaisit toimia vertaistukija, ota yhteyttä!


Lisätietoja cp-perheiden vertaistuesta

suunnittelija (aikuistoiminta)

Heidi Huttunen

Suunnittelija (myös pienten lasten cp-perheiden vertaistuki)

Merja Partanen

suunnittelija (pienet vammaryhmät)

Petra Peltonen